مزایای فرانچایز کردن فعالیت تجاری شامل فراهم شدن افزایش فروش از طریق راه­اندازی واحد صنفی است که تامین مالی، راه‌اندازی و توسعه مدیریت این واحد‌های صنفی توسط امتیاز‌گیرنده انجام می­پذیرد. برخلاف رشد طبیعی یک فعالیت تجاری که مستلزم تداوم سرمایه‌گذاری و مدیریت توسط تیم داخلی صاحب فرانچایز می­باشد، در صورت تبدیل فعالیت تجاری به فرانچایز، امتیاز‌گیرنده مبادرت به فراهم کردن سرمایه و منابع مورد نیاز جهت بسط و گسترش فعالیت تجاری می­نماید. در برابر صاحب‌فرانچایز از حق امتیاز و دیگر پرداختی­های امتیاز‌گیرنده منتفع می­گردد، در ضمن اینکه با گسترش فعالیت تجاری، از امکان استفاده ازاقتصاد ابعاد بزرگ نیز بهره­مند می­گردد.

معایب فرانچایز کردن یک فعالیت تجاری شامل کاهش کنترل نسبت به فعالیت تجاری امتیاز‌گیرنده، تعهد دراز مدت صاحب‌فرانچایز به پشتیبانی از فعالیت تجاری امتیاز‌گیرنده و الزامات طرفین به رعایت قواعد و مقررات حقوقی است. هرگونه عیب یا ایراد در فعالیت امتیازگیرنده می­تواند به اعتبار صاحب‌فرانچایز و برند وی آسیب رساند.